fotos_maria_2_crop_s

Natuurlijke Kraamzorg is een initiatief van de Stichting Natuurlijke Geboortezorg natuurlijkegeboortezorg.nl.

De Stichting Natuurlijke Geboortezorg, waarvan de Opleiding Natuurlijke Kraamzorg deel uitmaakt, heeft tot doel de zorg voor zwangeren, pasgeborenen en kraamvouwen te verbeteren zonder winstoogmerk.

Wat is Natuurlijke Kraamzorg?

Natuurlijke Kraamzorg is aandachtige zorg met natuurlijke middelen.

De opleiding Natuurlijke Kraamzorg biedt kennis van warmtezorg, omhulling, ritmes,  volwaardige voeding  en nog veel meer. Zij verdiept je waarnemingsvermogen.

Voor de verzorging van de baby gaat bijzondere aandacht uit naar rust en ritmes en naar opvoeding van de tast- en warmtezin. Het gebruik van wikkeldoeken, mutsjes en wollen dekentjes is daarom een essentieel onderdeel van de opleiding.

Voor de verzorging van de kraamvrouw wordt geleerd de behoeften aan rust, steun en kennis met  aandacht en andere natuurlijke middelen tegemoet  te komen. Denk aan een ontspannende voetinwrijving of stimulerende arm-schouder-borst inwrijving in uw kraambed. Of diverse kamilletoepassingen.

fotos_maria_2_3_sIn de Natuurlijke Kraamzorg staat de samenhang tussen lichaam, ziel en geest centraal. Belangrijke pijlers voor een gezond kraambed zoals leefwijze, voeding, afwisseling tussen rust en inspanning, kleding en omhulling behoren tot de lesstof van de Opleiding Natuurlijke Kraamzorg.

De opleiding schoolt je waarneming en verruimt je inzichten zodat je beter kunt zien wat moeder en kind nodig hebben. Je kunt meer gericht inspelen op hun behoeften. Je leert veel nieuwe praktische vaardigheden.

Ook werk je aan je beroepshouding. Eerbied, vertrouwen, oplettendheid en ontvankelijkheid zijn kwaliteiten die je zult verdiepen en uitbouwen. Ze zijn voorwaarde voor een goede relatie met het kraamgezin. Deze relatie bepaalt in hoge mate de kwaliteit van zorg.

Uitgangspunten Natuurlijke kraamzorg.

De opleiding Natuurlijke Kraamzorg kiest de antroposofie als leidende visie. Er is een omvangrijke literatuur, die de antroposofie beschrijft als filosofisch, geesteswetenschappelijk, sociaal en menskundig wereldbeeld. De antroposofie kan daardoor richting, doel en achtergrond geven aan individuele mensen en organisaties.

Voor een goed begrip van de wijze waarop de antroposofie, eind 19e en begin 20e eeuw ontwikkeld door Rudolf Steiner, de gezondheidszorg in het algemeen en de Natuurlijke Kraamzorg in het bijzonder inspireert, kan verwezen worden naar de literatuur.

In dit document worden zo kort mogelijk de uitgangspunten geformuleerd, die de initiatiefnemers van de Natuurlijke Kraamzorg hanteren. Deze uitgangspunten zijn bedoeld als een startpunt, niet als een eindpunt. Een ieder die de Natuurlijke Kraamzorg tot haar of zijn eigen aangelegenheid wil maken kan gebruik maken van deze uitgangspunten. De Natuurlijke Kraamzorg zal zich verder ontwikkelen. Het is te verwachten dat de uitgangspunten met de ontwikkeling mee zullen groeien.

 

Burger van twee werelden

Dat ieder mens burger is van twee werelden maakt het simpele feit al duidelijk, dat ieder mens een belangrijk deel van zijn leven slapend doorbrengt. Voor gezondheid en ontwikkeling is de slaap net zo belangrijk als het wakkere deel van het leven. Overdag zijn lichaam en ziel bijeen, dat levert waakbewustzijn op. ‘s Nachts zijn ze uiteen, dat levert droom- en slaapbewustzijn op. Wat hiervoor “lichaam” is genoemd bestaat in feite uit twee delen: het fysieke, stoffelijke lichaam en het levenslichaam. Wat hierboven ziel is genoemd bestaat eveneens uit twee delen: de ziel en de geest.

De vier leden van het mensenwezen zijn door-en-door verwant met de vier “werelden” waaruit ze stammen. Het fysieke lichaam is verwant met de fysieke aardse wereld. Het levenslichaam is verwant met alles wat het leven op aarde onderhoudt. De ziel is verwant met de wereld van psychische kwaliteiten en de geest is verwant met de geestelijke wereld.

 

Uit die geestelijke wereld komt een kind op aarde. Een lange, intensieve voorbereidingsperiode gaat vooraf aan de periode van de zwangerschap, waarin het zich verbindt met de “kiem” die in de baarmoeder ontstaan is. Vaak zal het zo zijn dat niet alleen de ouders besluiten om ruimte te maken voor een kind, maar dat ook het kind de voorwaarden uitzoekt om zo goed mogelijk te kunnen doen, wat het zich heeft voorgenomen. Het gaat daarbij om zaken zoals land, taal, cultuur, eigenschappen van zijn vader en moeder, mensen in wier buurt hij geboren wil worden.

 

Geboorte als overgang

Dat de geboorte op aarde voor het kind een enorm grote overgang betekent, spreekt voor zich. De mens, die als geestelijk wezen, tussen andere geestelijke wezens (mensen, beschermengelen etc), in de geestelijke wereld verkeerde, verliest het bewustzijn van zijn hemelse oorsprong voor een groot deel, doordat hij zich verbindt met een aards lichaam. Dat dit hemelse bewustzijn niet direct verdwenen is, weet menig ouder te vertellen, die zijn of haar kind heeft horen spreken over feiten en gebeurtenissen in het leven voor zijn geboorte.

Dat de geboorte van een kind ook voor de moeder een belangrijke overgang betekent, is iets minder vanzelfsprekend. Maar wie regelmatig met het geboorteproces te maken heeft, zoals vroedvrouwen en kraamverzorgenden en wie zelf een kind of kinderen heeft gebaard,  zal het gewicht van die overgang onderschrijven.

Het geboorteproces kan met recht een drempelovergang genoemd worden. Gedurende de baring komt de vrouw bij het moment, dat ze niet meer weet hoe het verder moet. Dan is vertrouwen en overgave nodig. In die fase van veranderd, verruimd bewustzijn kan de engel van het kind zijn beschermeling in het leven dragen.

Deze drempelovergang kan een vorm van inwijding genoemd worden. Behalve benauwenis en onzekerheid levert het de moeder ook een nieuwe zekerheid. Een weet hebben van het leven, van geboortes, ontwikkeling, drempels. Het geboorteproces kan voor de moeder een richtsnoer betekenen voor de opvoeding van haar kind. Voor de barende die deze weg van de geboorte als inwijding wil gaan, is het belangrijk dat zij een helper aan haar zijde heeft die hiermee vertrouwd is.

 

Borstvoeding

Opvoeden begint met voeden. Borstvoeding is het eerste opvoedingsmiddel. Moeders en kinderen die via de borstvoeding aan elkaar hebben kunnen wennen zijn bevoorrecht. Tot in de darmflora toe raken moeder en kind op elkaar afgestemd. En de darmflora is bepalend voor de opbouw van een gezonde immuniteit: het waarborgen van een veilige plek op aarde. Uitgangspunt van de Natuurlijke Kraamzorg is dan ook dat, indien enigszins mogelijk, borstvoeding de eerste voeding is.

 

Beroepshouding

Kernbegrippen zijn eerbied, liefde, vertrouwen, oplettendheid en ontmoetbaarheid. De kraamverzorgende is nu eenmaal vele uren aaneen in de intimiteit van het gezin tijdens een zeer kwetsbare en bijzondere fase van hun leven. Daarom is er bij de Natuurlijke  kraamverzorgende aandacht voor de ontwikkeling van deze kwaliteiten bij zichzelf. De relatie tussen de kraamverzorgende en het gezin bepaalt in hoge mate het bereiken van de doelstellingen van de kraamzorg. Om deze relatie goed te verzorgen is zelfkennis een vereiste.

 

Tot slot

De opleiding Natuurlijke Kraamzorg wil een uitbreiding bieden op de bestaande opleidingen in de kraamzorg. De daarin vereiste en te leren vaardigheden vormen het uitgangspunt en de basis voor het werk van kraamverzorgende, uiteraard ook voor degenen die de Natuurlijke Kraamzorg willen leren en beoefenen.

 

Zeist 7 oktober 2015

 

Literatuur

 • De eerste zeven jaren:/  E. Schoorel, 5e druk | gebonden | 268 blz. | € 24,90 | ISBN: 9789062385591.
 • Groeiwijzer van nul tot één jaar: Voeding en verzorging/Paulien Bom en Machteld Huber – Zeist: Christofoor
 • Kinderspreekuur,  Gezondheid, ziekte, opvoeding, Wolfgang Goebel. Michaela Glöckler, 5e druk | gebonden | 512 blz. | € 35,00 | ISBN: 9789062387700
 • Warmte,  Edmond Schoorel, isbn 9789060387146
 • Het kind bouwt zijn huis, Auteur: Monique Wortelboer 9789460081378 (via auteur: www.moniquewortelboer.nl/bestellen.html
 • Uitwendige therapieën, Wikkels, kompressen en baden. Ina Emous, Sonja van Hees, Katie Willink-Maendel, Mirjam Zonneveld.

 

 


 

De Opleiding Natuurlijke Kraamzorg is onderdeel van de Stichting Natuurlijke Geboortezorg.

en wordt gedragen door 

 

 1. Edmond Schoorel, kinderarts

image00Edmond Schoorel werkte jaren lang als kinderarts in een regulier ziekenhuis, maar kan ook uit de voeten met de antroposofie binnen zijn vakgebied. Dat inspireerde hem in 1996 tot de oprichting van het Kindertherapeuticum in Zeist. Schoorel gelooft in een multidisciplinaire diagnostiek én behandeling van zorgvragen. “Heel het kind” is hun motto en daarbij worden de ouders actief betrokken. Ouders zijn degenen die het welzijn van hun kinderen als geen ander kunnen borgen – en dat is iets anders dan kinderen altijd hun zin geven. Schoorel geeft je graag te denken als hij komt spreken. Met scherpzinnige humor, dat wel. Als VOF lid van de Opleiding Natuurlijke Kraamzorg zet hij zich al graag in want hij weet als geen ander hoe belangrijk een goed begin is. Dokter Schoorel is er van overtuigd dat kennis over warmtezorg en zintuigontwikkeling, en kwaliteiten als eerbied en ontmoetbaarheid noodzakelijke aanvullingen in de zuigelingenzorg zijn. Edmond Schoorel is een gewild spreker en schreef heldere boeken over de eerste zeven levensjaren van een kind, over warmte en opvoeden in het digitale tijdperk. Hij reikt  dan ook altijd met gepaste trots de certificaten uit.

Website: www.kindertherapeuticum.nl

 

 1. Maria Bom, Programma-eigenaar opleiding Natuurlijke Kraamzorg:

image02Maria Bom is werkzaam als zelfstandig kraamverzorgende (Geborgen Verzorgen) in de regio Rotterdam. Nadat zij haar diploma kraamverzorgende in 2003 haalde, volgde zij de oriëntatiecursus en voortgezette opleiding antroposofische verpleegkunde bij Stichting Plegan.

In de antroposofische verpleegkunde vond Maria inzichten om de kraamzorg te verrijken. Zo benadrukt ze in haar werk het belang van omhulling, warmtezorg, contact met de pasgeborene, en met jezelf,  zijn in het nu. Haar doel is om deze toepassingen bredere bekendheid te geven in de geboortezorg. In de ontwikkeling van de Opleiding Natuurlijke Kraamzorg I en II geeft Maria Bom dit initiatief vorm.

Website: geborgenverzorgen.nl

 

 1. Edith Minnaar, verpleegkunde

image01Edith Minnaar, verpleegkundige antroposofische zorg.

Sinds 18 jaar werkzaam in de antroposofische zorg vanuit een uitdrukkelijk verlangen om de uitwendige therapie in praktijk te brengen. Na een aantal jaren in het therapeuticum in Arnhem  verhuist zij naar Bussum waar zij een consultatiebureau ouder-kind zorg op zet. Het is met deze ouders en kinderen, en een groep collega’s in het land, dat Edith aanvullende vormen van zorg voor het kleine kind ontwikkelt. Daarnaast werkt zij ondersteunend  in het Therapeuticum Naarden-Bussum. Hieraan verbonden is de drukbezochte zelfstandige praktijk Balsemiek. De bijzondere werkzaamheid van uitwendige toepassingen weet Edith te vertalen voor de Natuurlijke Kraamzorg.

 

ptnb.nl/bladen/startblad.php  www.antroposofische-zorg.nl

 

 1.  Marijke Steenbruggen (biografisch coach)

image03Na 9 jaar in het Intituut voor Biografiek als leidinggevende gewerkt te hebben, heeft zij nu een eigen praktijk als coach. Daarnaast werkt ze als docent en mede organisator mee in de Opleiding Natuurlijke Kraamzorg. De biografie van ieder mens begint bij de geboorte. De opleiding is voor haar daarmee een inspirerende werkveld; de focus gericht is op het scheppen van goede  voorwaarden voor de start van de levensloop. Omdat een start van een mensenleven zo betekenisvol is, heeft zij een eigen zienswijze ontwikkeld over de betekenis van een huishouden daarbij.  In verschillende groepen werkt zij, op vraag, aan beelden rond de ontwikkeling van vrouwelijke – en mannelijke kwaliteiten in de levensloop en aan de betekenis van beelden in sprookjes als hulp bij de ontwikkeling van de mens. Zij maakt deel uit van de onderzoeksgroep Isis- Maria- Sophia  en is lid van de kerngroep van de Algemene sectie van de AVIN in Nederland.  

msteen65@gmail.com

 

Partners:

Werkgroep Natuurlijke Geboortezorg:  www.natuurlijkegeboortezorg.nl
Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland afdeling Antroposofische Zorg (V&VN  AZ)
Interdisciplinaire Antroposofische werkgroep Ouder en Kind Zorg www.kinderspreekuur.nl                 

Mensen die wij erkentelijk zijn omdat zij in de oprichtingsfase hebben meegewerkt:

 • Carolien van den Akker, ouder
 • Esther van der Ark, kraamverzorgende
 • Jelka Jungslager, kraamverzorgende
 • Cora Bakker, kraamverzorgende
 • Marieke Cooiman, docent
 • Cobi van de Coevering, verloskundige
 • Ietje Steenbrink, jeugdarts

 

Samenwerking

Met de antroposofische consultatiebureaus, verenigd in de IAOKZ  vindt samenwerking plaats op het gebied van scholing, conferentie, verbeteren overdracht en ketenzorg.
In Zutphen wordt door kraamverzorgenden Natuurlijke Kraamzorg en medewerkers van het antroposofisch consultatiebureau samen gestudeerd.
In Rotterdam komt een team kraamverzorgenden Natuurlijke Kraamzorg  bijeen voor overleg, afstemming en studie. Momenteel werken zij aan oerbeelden in sprookjes.
In Limburg wordt samengewerkt op het gebied van PR en toegewerkt naar een nauwere samenwerking met de verschillende bureaus en verloskundigen.

De IAOKZ biedt ruimte binnen haar samenkomsten voor kraamverzorgenden Natuurlijke Kraamzorg.

In de werkgroep Natuurlijke Geboortezorg (verloskundige, bevallingscoach, kinderarts, jeugdarts, verpleegkundige, kraamverzorgenden en lactatiekundige) wordt gewerkt aan ontwikkeling van geboortezorg vanuit antroposofische visie. Een gezamenlijke conferentie op 31 mei 2016 bij Weleda maakt hiervan deel uit. www.natuurlijkegeboortezorg.nl

 

Financiële partners/ donateurs

Tot onze vreugde heeft de Stichting Vrienden van Plegan ons werk dit jaar gesteund met een toelage voor de opzet van het regionale netwerk in Zuid Holland. Ook zijn we dankbaar en voelen ons gesteund door de Iona Stichting (oprichtingskosten) en het Florence Nightengale fonds. Dit laatste is bereid individuele cursisten bij te staan met het cursusgeld. Contact: Hanno von Sassen , 0343-551755 email  hannovonsassen@casema.nl

Veel van het werk voor de Opleiding wordt vrijwillig gedaan uit offerkracht van individuele mensen. Voor dit alles zijn wij diep dankbaar.