Als vereniging zijn we aangewezen op onszelf als leden. Onze gezamenlijke inzet zal bepalen wat we bereiken. Het bestuur voorziet voornamelijk in een structuur. Zij maakt het mogelijk dat kwaliteitsbeleid, belangenbehartiging en ontwikkeling in de Natuurlijke Kraamzorg kunnen plaatsvinden. ”

 

Beroepsvereniging Natuurlijke Kraamzorg

Missie

Sinds het oprichten van de Opleiding Natuurlijke Kraamzorg in 2012 is gebleken dat aan deze vorm van Kraamzorg in Nederland grote behoefte is. De Nederlandse Beroepsvereniging voor Natuurlijke Kraamzorg brengt mensen bijeen die deze behoefte inzien en werken met aandacht voor de gehele mens, in zijn fysieke, zielsmatige en geestelijke componenten. Zij laten zich in hun werk inspireren door de antroposofie. Kenmerkend voor de antroposofische visie is dat ieder mens burger van twee werelden is. Aardeburger door zijn geboorte, hemelburger door zijn mens zijn. In de jaren dat de opleiding vorm heeft gekregen is een stevig fundament gelegd, zowel voor de inhoudelijke achtergrond als voor praktische handelingen voor de kraamzorg.

 

Visie

De Nederlandse Beroepsvereniging voor Natuurlijke Kraamzorg wil deze kennis en deze vorm van Kraamzorg beschikbaar maken voor alle (toekomstige) ouders die kiezen voor de werkwijze en uitgangspunten van de Natuurlijke Kraamzorg Zij hoopt dit te bereiken door de volgende competenties bij (aanstaand) kraamverzorgende Natuurlijke Kraamzorg te ontwikkelen:

 • De wil tot eigen ontwikkeling van de kraamverzorgende op het gebied van kennis, eerbied, warmte, oplettendheid en ontmoetbaarheid.
 • De kraamverzorgende richt zich op individuele behoeftes van de cliënten dankzij haar geschoolde waarneming.
 • Professioneel situatief handelen
 • Preventief werken door middel van prikkelreductie, warmtezorg, omhulling
 • Borstvoeding heeft sterk de voorkeur
 • De moeder is dienstbaar aan de ontwikkeling van haar kind enblijft daarom gezond en fit
 • Het verzorgen van ritme is voor moeder en kind noodzakelijk om gezond en opgewekt te blijven

 

Gedragscode

De leden van de Nederlandse Beroepsvereniging voor Natuurlijke Kraamzorg respecteren de volgende regels van de gedragscode.

 • Instemmen met de missie en visie
 • Geen handelingen verrichten of uitingen doen die in strijd zijn met de visie
 • Het in de opleiding geleerde in de praktijk brengen
 • Zich bekwamen in de competenties, die in het competentieprofiel NK1 en NK2 zijn beschreven
 • Voldoen aan de kwaliteitseisen

 

Kwaliteitsbeleid

De Nederlandse Beroepsvereniging voor Natuurlijke Kraamzorg behoudt de kwaliteit van zijn leden door

 • Kwaliteit eisen te formuleren voor de driejaarlijkse herregistratie
 • Kwaliteit Register te voeren
 • Intercollegiale uitwisseling te organiseren, waarvan het bijwonen tot de herregistratie-eisen behoort
 • Klachtenregeling en een klachtencommissie in te stellen
 • Inhoudelijke ontwikkeling te stimuleren

De genoemde punten zijn beschreven in het Huishoudelijk Reglement van de Vereniging.